Welcome

Mabuhay! Salamat sa pagbisita sa website ng Commission of Inquiry hinggil sa Money Laundering sa British Columbia. Iniimbitahan namin kayo na basahin ang Pambungad na Pahayag ni Commissioner Cullen.


Ang layunin ng website na ito ay ang magbigay ng regular, napapanahon at nauukol na impormasyon sa mga mamamayan ng British Columbia tungkol sa mga pagsisikap na isinasagawa ng Commission.

Maraming gawain na nangyayari sa likod ng mga eksena ng Commission, kabilang ang:

Patuloy at regular ang pag-update namin sa website na ito.

Iniimbitahan namin kayo na sundan ang Cullen Commission sa Twitter (@culleninquirybc).

Kung mayroon kayong mga katanungan para sa Commission, mangyaring padalhan kami ng email sa: info@cullencommission.ca.